Pfarrer:

Viktor Savik

Telefon: 0175 770 34 16

Email: savik_v@yahoo.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualisiert: 14.09.2021